عاشقانه خواستن

هرکس، هر چیزی را عاشقانه بخواهد

به آن می رسد ...سیمین دانشور

 

/ 13 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر کوچولو

پنج وارونه چه معنا دارد ؟! خواهر کوچکم از من پرسيد. من به او خنديدم. کمي آزرده و حيرت زده گفت: روي ديوار و درختان ديدم. باز هم خنديدم. گفت ديروز خودم ديدم مهران پسر همسايه پنج وارونه به مينو ميداد. آنقَدَر خنده برم داشت که طفلک ترسيد بغلش کردم و بوسيدم و با خود گفتم: بعدها وقتي غم سقف کوتاه دلت را خم کرد بي گمان مي فهمي - پنج وارونه چه معنا دارد[قلب]

دختر کوچولو

همه ی " رویاها " امکان پذیر است : به شرط این که شجاعت کافی برای ادامه دادن را داشته باشی ...[گل]

کبریای توبــه را بشکن پشیمانی بس است از جواهر خانه ی خالی نگهبانی بس است ترس جای عشق جولان داد و شک جای یقین آبرو داری کــن ای زاهد! مسلمانی بس است خلـق دل سنگ اند و من آیینه با خود می برم بشکنیدم دوستان! دشنام پنهانی بس است یوسف از تعـبیر خــواب مصـــریان دل ســـرد شد هفتصد سال است می بارد! فراوانی بس است نسل پشت نسل تنها امتحان پس می دهیم دیگر انسانـــی نخواهد بود قربانــی بس است بـــر سر خوان تـــو تنــــها کــــفر نعمت مــــی کنیــم سفره ات را جمع کن ای عشق! مهمانی بس است فاضل نظری

سپیده

چقدر دیر متوجه می شویم که زندگی یعنی همان روزهایی که زود گذشتن آن را آرزو می کنیم.

کمی بودن

بله.....

همسفر جاده دلتنگی

حاصل من که ز هستی همه ناکامی بود برو ای عمر و به جا نام و نشانم مگذار «محمد گلبن»

همسفر جاده دلتنگی

توبه گیریم که بازست درش! سودش چیست؟! من که اقرار ندارم به پشیمانی خویش! «حسین زحمتکش»

همسفر جاده دلتنگی

حالم گرفته است ازین روزگار تلخ هر چیز تلخ قالبِ قانون گرفته است «امید صباغ نو»