خوبان خدا

روزی که خدا همه چیز را قسمت کرد،

خود را به خوبان بخشید


/ 6 نظر / 23 بازدید
آرزو

گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را تا زودتر از واقعه گویم گله ها را چون آیینه پیش تو نشستم که ببینی در من اثر سخت ترین زلزله ها را پر نقش تر از فرش دلم بافته ایی نیست از بس که گره زد به گره حوصله ها را ما تلخی نه گفتنمان را که چشیدیم وقت است بنوشیم از این پس بله ها را بگذار ببینیم بر این جغد نشسته یک بار دگر پر زدن چلچله ها را یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش بگذار که دل حل بکند مسئله ها را محمد علی بهمنی [گل]

الی

خوبان جلوه ای از خدا هستند

همسفر جاده دلتنگی

قمار عاشقان بردی ندارد از نداران پرس کس از دور فلک دستی نبرد از بدبیاران پرس «شهریار»

همسفر جاده دلتنگی

ترجیح دادم لحن پُر سوزم بفهماند کبریت های بی خطر خیلی خطر دارند «امید صباغ نو»

همسفر جاده دلتنگی

چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی؟ تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد «سعدی»

همسفر جاده دلتنگی

یک پای داده ایم به این راه و باز هم انگار جاده منتظر پای دیگر است «علی اصغر داوری»