صید سنگ

چندیست

از رودخانه های بی ماهی

سنگ صید می کنند

برای شکستن پنجره ها...شفیقه طهماسبی

 

/ 4 نظر / 119 بازدید
روزالی پیرسون

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد روح زندگی را برای خویش نگه می دارد . . .[گل] +آپ هستم...