اخم شمعدانی

گلم که صدایت می کنم

شمعدانی چه اخمی میکند....

مانده ام که جانم را چقدر

آهسته باید گفت که هم تو

بشنوی وهم آب از دل هیچ

گنجشکی تکان نخورد....                                                          ؟

 

/ 5 نظر / 41 بازدید
انسان

[هورا][هورا]عالیییییییییییییییی[هورا]

دریا

. الهی همنشین از همنشین رنگ می گیرد خوشا آنکه با تو همنشین است .....................................[گل]

دریا

پروردگارا مهارت مراقبت از آنچه را که به ما بخشیده ای در قلبمان بکار زیرا ما در از دست دادن استاد شده ایم ..............................................................[گل]