پر توقع

همیشه به خودم میگم

خیلی از بقیه توقع نداشته باش !!!!

تنها این قلب شماست که از نیاز شما خبر دارد

دیگران گرفتاریهای دیگری دارند .......

 

/ 6 نظر / 51 بازدید
مات خدا

عشــــق .. . معبــودیــست . در آسمــان...نــه فــردی روی . زمیــن

مات خدا

خــــدایــــا ! ! ! خـــواهــــش کـــه هیــــچ . . . التمــــــاســـــت میـــکنـــــم دو راهــی هـــای زنــدگیـــم را بـــردار ! ! ! مـــن همیــــن یـــک راه را هــــم گــاهـــــی اشتــبــــاه میـــــروم . . .

الی

خیلی دوست دارم اینجوری بشم واز دیگران توقع نداشته باشم حداقل برای به آرامش رسیدن خودم

پری سا

در دنیایی که روحم مرا ترک میکند انتظاری از دیگران نیست

بهار

ازآدمهای پرتوقع فاصله بگیر آنها مقیاست رابه هم میزنند هرقدرهم برایشان وقت بگذاری،تورانمیبینند ازآنها فاصله بگیر...

جهان پاک

هنر بزرگی است، خوبی کردن و توقع نداشتن!