صدای پر زدن

تو آمـدی و ُ

صـدای پَـر زدن یک پرنـده

در دل َم پیچیـد


نیـلوفر ثانی
/ 5 نظر / 19 بازدید
همسفر جاده دلتنگی

حد بی انصاف بودن را رعایت کن، برو ... ماندن تو می تواند "شهر" را عاشق کند «شهراد میدری»

همسفر جاده دلتنگی

میان خواب های من، دویده ای ... چه حیف شد! که شیر دشت خوابِ من، به من نظر نمی کند ... «م.ع»

همسفر جاده دلتنگی

بیچاره آهویی که صید پنجه ی شیری است بیچاره تر شیری که صید چشم آهویی ... «فاضل نظری»

همسفر جاده دلتنگی

این زندگی بدون تو کارش رکود و غم تا آمدی فراز ... و بعدش نشیب بود! «امیرحسین آقا طاهر»