مولانا

گوشم شنید قصه ایمان و مست شد  

   کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست

      یک دست جام باده و یک دست جعد یار  

              رقصی چنین میانه میدانم آرزوست


/ 24 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امید

حتما پیش اومده دیده باشی یه ظرفی که برای بار دوم میشکنه اونم درست از جای اولیش دیگه چسبوندنش تقریبا محاله . اگر هم بچسبه به تلنگری از هم می پاشه . می خوام بگم وقتی خبر داری یکی دردای زندگیش از کجا بوده ته نامردیه اگه تو هم بخوای از همون نقطه بهش ضربه بزنی . چون کار هر کسی نیست تکه های شکسته شو جمع کنه و دوباره اعتماد کنه وقتی دیدی یه آدم تو سکوتش کم کم گم شد بدون که برای همیشه از هم پاشیده ......

khodai

سلاااااام بسیار زیباست.ممنون[گل][گل][گل]

همسفر جاده دلتنگی

زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن ! هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــد بـــرای ضـربــه بـعــد ... ! کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ... خـیــالـت راحـت !... خـسـتـگــی ِ مــن بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود ...

همسفر جاده دلتنگی

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم ... و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد ! کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک ایجــــاد کــــــرده امـ !

همسفر جاده دلتنگی

دلم هوای خودم را کرده است ایــن روزهـــا بیشــتر از هــر زمــانی دوسـت دارم خــودم باشــم ! دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم و نه هـــراس از دســت دادن را ... هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت ... همین ...

همسفر جاده دلتنگی

پروانه ی من در تاری افتاده است که؛ عنکبوتش “سیر” است؛ نه می تواند پرواز کند؛ نه می میرد ...!

سپیده

درد ِ دل..... کـه می کنــی ... یعنی... ضعـف هـایـت را دردهـایــت را......... می گـذاری تـوی ِ سیـنی و تعـارف می کـنی کـه هـر کـدامـش را کـه می خواهنــد بــردارنـد ... تیــز کننــد ... تیــغ کننــد ... و بــزننـد بـه ....روحـت....

باران

وب پر محتوا و منظمی دارید خوشحال میشم به منم سر بزنید