/ 8 نظر / 25 بازدید
ساجده

از خــــدا براتون عشــق آرزو میکنم ….. از اون عشقایـی کـــه هــــر روز با لبخنــــد از خــــواب بیدار بشید و بگیــــد … زنـدگــــی یـعـنـی ایــن چقــــــــدر خوشبختـــم …[گل]

ترمه

خدایا سینه ام را رحمت پاک گشایش مرحمت فرما به لب هایم تبسم را به چشمم نور پاکت را به قلبم مهرورزی را خداوندا ببخشا آن گناهانی که باعث شد دعایم بی اثر گردد

همسفر جاده دلتنگی

از تنهایی خسته شده ام از رسیدن، نا امید از تو، دلسرد دلم به هیچ چیزی خوش نیست اما چرا نمی توانم عاشقت نباشم؟ «کاظم خوشخو»

همسفر جاده دلتنگی

به این تنهایی خو کرده ام و نمی خواهم کسی را ببینم و نمی خواهم ماه را ببینم زیرا یاد تو می افتم و خورشید مرا به گرمای تو می رساند به این تنهایی خو کرده ام ونمی خواهم هیچ چیز ببینم خیابان را ، که گام های تو را درختان را ، که رقصیده تو را وخاک را ، که کوچیدن تو را من به تنهایی خو کرده ام أنسی الحاج مترجم : بابک شاکر

همسفر جاده دلتنگی

کــاش آن آینــه بــودم مــن کــه بــه هــر صبــح تــو را مــی دیــدم مــی کشیــدم همــه انــدام تــو را در آغــوش ســرو انــدام تــو بــا آن همــه پیــچ آن همــه تــاب آنگــه از بــاغ تنــت مــی چیــدم گــل صــد بوســه ی نــاب «حمید مصدق»

همسفر جاده دلتنگی

برای هر کسی یه اسم تو زندگیش هست که تا ابد هر جایی بشنوه ناخودآگاه برمی گرده به همون سمت یا از روی ذوق یا از روی حسرت و یا از روی نفرت «هاروکی موراکامی»

همسفر جاده دلتنگی

سیبی شده ام که از درخت می افتد و تنها کشف اش سرگردانی خودش است «کاظم خوشخو»