دعای مادر

شک ندارم مادرم فهمیده من » میخواهمت « ...

سجده های آخرش ، اینروزها طولانی است ...

 

عباس رزاقی

 

/ 23 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ارمغان

به عقیده ی من قلمرو عقلت هر چقدر هم که وسیع باشد حتی با وجود فرمانروای قدرتمندی چون منطق گاهی در مقابل لشگر کوچکی از احساس به آتش کشیده میشود

ارمغان

بی خیال نداشته هایت… بی خیال دلتنگی هایت… بی خیال هر چه که خیالت را ناآرام می کند… به من بگو ببینم… امروز نفس کشیده ای؟ آری؟ پس خوش به حالت عمیق نفس بکش… عمیـــــــــــق عشق را… زندگی را… بودن را… بچش… ببین… لمس کن… و با تک تک سلولهایت لبخند بزن و بگو “معبود من، شکر که مرا جان بخشیدی

ارمغان

ﭼــــــــــﻪ ﺟـــــــﺎﻟــــــــﺐ!!! ﻧـــــــــــــــــــــــــﺎﺯ ﺭﺍ ﻣﯿــــــــــﮑﺸــــــــــﻢ ﺁﻩ ﺭﺍ مے ﮐﺸـــــــــﻢ ﺍﻧــــــــــﺘﻈﺎﺭ ﺭﺍ ﻣــــــے ﮐﺸـــــــــــــــــــــــﻢ ﻓﺮﯾــــﺎﺩ ﺭﺍ ﻣـے ﮐﺸـــﻢ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﻣـــــــــــــــــــــے ﮐﺸــــــــــــــــــــﻢ ﻭﻟـــــــــے ﺑﻌـــــﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـــــﻦ ﻫـــــﻤﻪ ﺳـــــــــﺎﻝ ﺁﻧﻘــــــﺪﺭ ﻧﻘـــــــــــــﺎﺵ ﺧﻮﺑــــــــےﻧﺸـــــــﺪم ﮐــﻪ ﺑﺘــﻮﺍﻧــــــــــــــﻢ ﺩﺳــــــــــــــــﺖ ﺑــﮑﺸــــــﻢ

ارمغان

تمام ِحجــم بی کسی ام را در هــدفونی پنهــان میکنم ، خود ِخــسته ام را میان آدمــهای شهر تا شــاید به انــدازه چند خیــابان فراموش کنــم زمیــن هیچ وقــت بــرای ما نچــرخیــد

ارمغان

تــا مـے تـوانـے بـפֿـــنـد (!) بـگـــذار شــادے ، ســوژه‌ے تــازه‌ اے در شـعــر هــاے مـــטּ بـاشـــد .

همسفر جاده دلتنگی

یقین دارم سرانجام من از این خوبتر مى شد اگر از مرگ هم چون زندگى پروا نمى کردم «علیرضا قزوه»

همسفر جاده دلتنگی

عمری ست که شرمنده شد از زندگی ام مرگ چون دید به شوق سفر، آمادگی ام را! «افشین علا»

احمد

خیلی ساده وبسیار عای