خود نویس

تا ...

بر میدارمش ...

از ...

» تو « می نویسد ...

مانده ام ...

این ...

» خود نویس « است ...

یا ...

» تو نویس « ...!!

 

عباس رزاقی

 

/ 9 نظر / 11 بازدید
ترمه

خاطرات خیلی عجیبند ؛ گاهی اوقات می خندیم ، به روزهای که گریه می کردیم ! گاهی گریه می کنیم ؛ به یاد روزهایی که می خندیدیم … !!!

ترمه

خدایا حواست هست؟ صدایِ هق هقِ گریه هایم، از گلویی می آید که تو از رگش به من…..نزدیک تری!!خدایا دوستت دارم…

همسفر جاده دلتنگی

شراب تلخ می خواهم که مرد افکن بود زورش که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش «حافظ»

همسفر جاده دلتنگی

چون بینم آن شیدای من فارغ شود از سودای من منزل کنم در کوی او، باشد که دیدارش کنم ... «سیمین بهبهانی»

همسفر جاده دلتنگی

از عکس تو و بغض همین قدر بگویم ... دردا که چه شب ها، که چه شب ها، که چه شب ها «حامد عسگری»

khodai

لااااااااااااااایک[گل][گل][گل]

شاپرک

میترسم از بعضی آدم ها ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧد ، ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺭﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ، ﻓﺮﺩﺍ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ، ﻓﺮﺩﺍ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻗﻬﺮ و نامهربانیﺷﺎﻥ را ! ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺒﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻓﺮﺩﺍ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﻣﺤﺒﺘﺖ ! ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﺵ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ، ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻨﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ! [گل]