ای یار دور دست

ای یار دوردست که دل می بری هنوز

چون آتش نهفته به خاکستری هنوز

هر چند خط کشیده بر آیینه ات زمان

در چشمم از تمامی خوبان ، سری هنوز

  حسین منزوی

 

/ 21 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آفتاب

ﺩﻟﻢ ﮐـــــــــــﻤﯽ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ … ﮐﻤﯽ ﺳﮑـــــــــــﻮﺕ … ﮐﻤﯽ ﺩﻝ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ … ﮐﻤﯽ ﺍﺷﮏ … ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺖ … ﮐﻤﯽ ﺁﻏﻮﺵ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ … ﮐﻤﯽ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ … ﮐﻤﯽ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ

آفتاب

ﯾﺎﺩﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﯾﺦ ﮐﺮﺩ،ﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﻧﮕﯿﺮﻡ ! ﺟﯿﺐ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻧﺪ ! ﮐﺎﺵ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻨﺪﺩﻝ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻼﻏﯽ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﺩﺑﻬﺘﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯﻃﺎﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ ... ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪﺍﻧﮕﺸﺖ ﺭﺍﺗﺎﺗﻪ ﺣﻠﻖ ﻓﺮﻭﮐﺮﺩﻭﺑﻌﻀﯽ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯿﻬﺎﺭﺍﯾﮑﺠﺎﺑﺎﻻﺍﻭﺭﺩ ! ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻫﺮﮔﺰﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ … ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎﻣﺮﺳﯽ ﻫﻢ ﺯﯾﺎﺩﺍﺳﺖ

آفتاب

ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻭ ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﺍﺯﺩﺭﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ

آفتاب

ﭼﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻨــــﻮﺵ ﻧﮕـــــﺮﺍﻥ ﻓـــــــﺮﺩﺍ ﻧﺒﺎﺵ ... ﺍﺯ ﮔﻨﺪﻣــــــﺰﺍﺭ ِ ﻣــــﻦ ﻭ ﺗـــــﻮ ﻣﺸﺘــــﯽ ﮐــــﺎﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑــــﺎﺩﻫﺎ ! ﻧﻴﻤﺎ ﻳﻮﺷﻴﺞ

آفتاب

ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰِ ﻣﻼﻝ ﺁﻭﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﺲِ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ،ﺑﻐﺾ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯼ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺍﻟّﺎ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ . . ! ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . .

یــــــاســـــــــ

زندگی موسیقیِ گنجشک هاست زندگی باغِ تماشایِ خداست... زندگی یعنی همین پروازها، صبح ها، لبخندها، آوازها...

همسفر جاده دلتنگی

بزرگترین بدی زندگی اینه که هیچ وقت اون چیزی رو که می خوای همون لحظه نداریش یه زمانی بهش می رسی که دیگه برات مهم نیست ... «دیوید سالینجر»

همسفر جاده دلتنگی

نیازی نیست اطرافمان پر از آدم باشد، همون چند نفری که اطرافمان هستند آدم باشند کافیه ... «حسین پناهی»

انسان

در کل عالی بودند