جای خالی تو

نمی گیرد کسی همچون نفس در سینه جایت را

چه باشی، چه نباشی، دایما دارم هوایت را


جواد منفرد

 

/ 17 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
افتاب

سلام ثروت های شما 1.رویکرد ذهنی مثبت. 2.تندرستی واقعی. 3.هماهنگی در روابط انسانی. 4.رهایی از ترس. 5.امید به موفقیت. 6.نیروی ایمان. 7.اشتیاق به بخشش و سهیم شدن داشته های خود. 8.عشق ورزیدن به کار. 9.تعصب نداشتن به همه موضوعات. 10.انضباط شخصی. 11.توانایی درک دیگران. 12.امنیت اقتصادی. ♥دوست خوبم میشود رفت و زودتربه مقصدرسید، میشود باشتاب رفت وگلهای کنارجاده را ندید، حیف است،اما ! رهگذر:کمی آهسته اینجا زندگیست...!!

افتاب

سلام ثروت های شما 1.رویکرد ذهنی مثبت. 2.تندرستی واقعی. 3.هماهنگی در روابط انسانی. 4.رهایی از ترس. 5.امید به موفقیت. 6.نیروی ایمان. 7.اشتیاق به بخشش و سهیم شدن داشته های خود. 8.عشق ورزیدن به کار. 9.تعصب نداشتن به همه موضوعات. 10.انضباط شخصی. 11.توانایی درک دیگران. 12.امنیت اقتصادی. ♥دوست خوبم میشود رفت و زودتربه مقصدرسید، میشود باشتاب رفت وگلهای کنارجاده را ندید، حیف است،اما ! رهگذر:کمی آهسته اینجا زندگیست...!!

افتاب

ﺩﺭﺳﻬﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ١ _ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ “ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯾﺶ ” ﻧﯿﺴﺖ ، “ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎﯾﺶ ” ﺍﺳﺖ … ٢ _ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﻥ ، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﮑﻦ ؛ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ٣ ._ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺍﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﮑﻦ …......... ۴ _ ﺑﺮﺁﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺸﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﯾﺨﺖ ﺣﺴﺮﺕ ﻧﺨﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﮔﺮ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﯿﺸﺪ . ۵ _ . ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﺳﺖ ۶ _ . ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺸﻤﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻫﺪﻑ ﺑﺮ ﻣﯽﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ! ٧ _ . ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭﻭﻏﯽ ﻧﺸﻨﻮﯼ ، ﺍﺻﺮﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮑﻦ ٨ _ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺭﺳﯿﺪﯼ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﻩ ﺍﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻯ .. ٩ _ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﻫﻨﺪ . ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺷﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ

افتاب

ﻭ ... ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ .. ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻋﺸــﻖ، ﺗﻨـــﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧــﻘﻄﻪﻯ ﺯﻣﯿﻦ، ﺷــﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﭘـﺪﺭ ﺑــﻮﺩ ﺑﺪﺗـﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﻢ، ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻨــﻬﺎ ﺩﺭﺩﻡ، ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﯼ ﺯﺧﻤـﯽﺍﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻨـﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ، ﺍﺳﺒﺎﺏﺑـﺎﺯﯼﻫﺎﯼﻡ ﺑـﻮﺩ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓـﻆ، ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﻮﺩ ! ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺨﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮔﺮﺩ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﺪﺍ ﭘﺎﺷﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﺪﺍ ﭘﺎﮎ ﺑﻮﺩ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ . ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺍﺑﺮﯼ ﮐﺎﻭﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﻗﺪﯾﺴﻪ ﯼ ﻣﻦ ! ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻦ ﻭ ﺁﺏ ﺑﯿﺎﻭﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺑﺮﺯﺥ ﻧﺬﺭﯼ ﮐﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺒﺎﺭﺩ ﺯﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺩﻟﻢ ﺗﺮﮎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺷﻮ ﻭ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺍﺷﮏ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﯿﺎﻭﺭﯼ؟ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﺁﯾﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺮﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ؟ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﺭﯾﺪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺩﻟﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺎﻫﺎ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﻌﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻝ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺑﺮﺯﺥ ﺑﺴﻮﺯﺩ ﻭ ﺭﮔﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻨﮑﺎﯼ ﺻﺒﺢ ﻓﺮﺩﺍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻢ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻢ

افتاب

وقتی آغوشت را به روی آرزوهايم باز می كنی آنقدر مجذوب گرمای وجودت می شوم كه جز آرامش آغوشت تمام آرزوهای خواستنی ديگر را از ياد می برم... دوستت دارم ! فقط همين

روزالی پیرسون

$$$$$$$$_________$$$$$$$ $$$____$$$$______$$__$$$$ $$______$$$$____$$____$$$ $$_______$$$$__$$$____$$$ $$________$$$$_$$$____$$$ $$_________$$$$$$____$$$$ $$$________$$$$$$____$$$_____$$$$ $$$_________$$$$$___$$$$____$$$$$ _$$$________$$$$$__$$$$____$$$$ _$$$$________$$$$_$$$$____$$$$ __$$$$_______$$$$_$$$____$$$ __$$$$$______$$$$$$_____$ ____$$$$$$____$$$$$____$$$ ________.$$$$$$$$_____$$$$$ _________$$$$$._$$$$$$$$$$$$$$$$ _______s$$$$$$$____$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$________$$$$$$$ __$$$$___$$$$$______$$$$_$$$$ _$$_______$$$$_____$$$_____$$$ $$_______$$$$_$ $$______$$$$___$ $$$___$$$$$___$$ $$$$$$$$$$____$$___(▒)(▒) $$$$$$$$$____$$$_(▒)(█)(▒) _$$$$$$_____$$$_____(▒)(▒) __________$$$$ _________$$$$$__(▒)(▒) ________$$$$$_(▒)(█)(▒) _______$$$$$____(▒)(▒) _______$$$ ______$$$_(▒)(▒) _____$$_(▒)(█)(▒) ____$$____(▒)(▒) ___$ __$$___(▒)(▒) _$$$_(▒)(█)(▒) _$$____(▒)(▒) _$$ $$ __(▒)(▒) $$_(▒)(█)(▒) $$__(▒) (▒) $$ _$ _$$___(▒) (▒) __$$_(▒)(█)(▒) سلام آپ هستم و منتظر شما

مهسا

سلام سال خوبي را برايتان آرزومندم [گل]

ali

وقت شرعی ، لطف کن از پیش مسجد رد نشو موجبات سستی ایمان مردم می شود ... جواد منفرد

سی تن

خدایا مرا عاشق خودت کن ، از غیر تو خسته ام.