# دل_نوشته_های_کوتاه

خرمالو

کـاش عـــشـــق آدمـــهـــــا شبیه درخت های خرمالو بــود که درپــایــیـــزبـرگـهـایـشـــان را ازدســــت مــــی دهــــنـــد اماعـشقـشان به بار می نشیـنـد و زیــبــایــی مــی آفــریـــنــــد      ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 23 بازدید